RBS

Het RBS is het regionaal bestuurlijk overleg van zorgaanbieders in de 1e en 2e lijn in Zuid Kennemerland. Het is in 2011 ontstaan vanuit de wens en de noodzaak om t.a.v. ontwikkelingen in de zorg en het sociaal domein een regionale visie te ontwikkelen en regie te kunnen voeren op de daaruit voortvloeiende projecten, ketens, netwerken e.d.

Het RBS komt 4 keer per jaar bijeen. De  leidende thema’s voor het RBS zijn wijkgerichte zorg, incl. daaraan gelieerde expertise netwerken, en preventie (cq. gezondheidspromotie). Dit zijn bij uitstek de thema’s waar zorgdomein en sociaal domein bij elkaar komen.

Contactpersoon is Helen Passchier Bureau VBZ, telefoonnummer: 023 - 5322151.