Programmaraad

Doelstelling
De onafhankelijke regionale Programmaraad heeft tot doel om op bestuurlijk niveau komen tot gezamenlijke uitwisseling van patiëntgebonden informatie tussen zorgaanbieders en patiënten in de regio Noord-Holland Zuid.

Werkwijze
De gezamenlijke ambitie, uitgangspunten en doelstellingen zijn vastgelegd in een convenant ‘Delen van informatie’. Door ondertekening van het convenant verklaart een zorgorganisatie gegevens te willen delen met mede-behandelaren en met de patiënt/cliënt om de kwaliteit van de zorg in de regio te verbeteren. De gegevensuitwisseling moet voldoen aan privacywet- en regelgeving en volgens een samenhangende architectuur ontwikkeld worden. De programmaraad maakt het strategisch beleid en bewaakt de afspraken die zijn vastgelegd in dit convenant. Iedere zorgorganisatie (of georganiseerde beroepsgroep in de zorgsector) in de regio kan lid worden van de programmaraad, onder voorwaarde dat het convenant ondertekend wordt.

De Programmaraad vergadert twee maal per jaar.