eHealth

Om de zorg toekomstbestendiger te maken wordt veel verwacht van de inzet van technologie in de zorg. De inzet van met name ICT om gezondheid en de gezondheidszorg te ondersteunen, oftewel eHealth, moet een bijdrage leveren aan betaalbare toegankelijke zorg van hoge kwaliteit. Dit kan gevolgen hebben voor alle facetten van de zorg: organisatie, communicatie en ook voor de inhoud van de zorg.

Waar bij veel zorgorganisaties deze toepassingen al niet meer weg te denken zijn, is hier nog veel winst te behalen, onder andere omdat de technologische mogelijkheden steeds veranderen.

Na de transitiefase van de decentralisatie van zorg van Rijk naar Gemeente wordt komende jaren de echte transformatie een belangrijk thema.

Uitwisseling patiëntengegevens

Een goede en betrouwbare uitwisseling van informatie tussen zorgverleners over patiënten en cliënten is noodzakelijk. Deze noodzaak wordt nog groter door de verschuivingen die op dit moment of in de nabije toekomst moeten plaatsvinden. Verwacht wordt dat de zorgorganisaties de uitwisseling van deze informatie voor een belangrijk deel op regionale schaal regelen.
Helaas is er geen oplossing of systeem voorhanden voor alle informatiestromen in de zorg. De verschillende informatiestromen moeten naast elkaar worden gedigitaliseerd. Dit vraagt om afstemming zodat de systemen elkaar niet bijten of dat er problemen ontstaan op het gebied van informatiebeveiliging of privacy.
Veel partijen in de regio hebben behoefte aan een regionaal bestuurlijk platform voor gezamenlijke afstemming en regie. Daarnaast is er binnen tal van zorgprocessen waar meerdere zorgverleners bij betrokken zijn grote behoefte aan ICT toepassingen voor het delen of uitwisselen van gegevens, overdracht en monitoring. Ook hiervoor is regionale afstemming en regie nodig.

Regionale programmaraad
Op initiatief van VBZ-KAM is in de regio een convenant afgesloten waarin de zorgorganisaties met elkaar de intentie uitspreken en een paar spelregels afspreken om de samenhang in de regio te organiseren. Om praktische invulling te geven aan het convenant is een onafhankelijke programmaraad opgericht. Hiervoor zijn alle huisartsen-, apothekers- en fysiotherapeutenverenigingen, ziekenhuizen, VVT-, gehandicaptenzorg- en GGZ-organisaties in de KAM-regio benaderd. Het animo voor de programmaraad is overweldigend. - 24 zorgorganisaties hebben het convenant ondertekend - 4 organisaties zijn voornemens dit alsnog te doen - 5 organisaties zijn nog in gesprek over toetreding In de toekomst zal gekeken worden hoe de gemeenten en GGD betrokken kunnen worden aangezien zij ook een rol (gaan) spelen in de uitwisseling van patiënt- en cliëntgegevens.

Doelstelling van programmaraad en convenant
De komende jaren zullen veel projecten worden uitgevoerd op het gebied van uitwisseling van patiënt- en cliëntgegevens. Het convenant en de programmaraad beogen naast het vastleggen van een positieve intentie om samen te werken ook:
• een platform te bieden voor het ontstaan van projecten en gelegenheidscoalities
• te zorgen dat alle deelnemers toegang hebben tot en geïnformeerd zijn over de regionale projecten (geen concurrentie bij het uitwisselen van patiënt informatie)
• te zorgen dat alle partijen, ongeacht de omvang, hun knelpunten en belangen voor het voetlicht kunnen brengen
• te zorgen voor samenhang op het gebied van informatie architectuur, beveiliging en privacy

Download het convenant Delen van informatie in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden.

De programmaraad is onafhankelijk. Alle deelnemers betalen een gelijke, lage contributie zodat deelname laagdrempelig is en de deelnemers in de programmaraad gelijkwaardige gesprekspartners zijn.
Voor de organisatieondersteuning heeft de programmaraad Connect4Care in de arm genomen.

Voor meer informatie: Helen Passchier, h.passchier@vbzkam.nl

Vijf Kansen voor Innovatie met behulp van e-Health en domotica

De zorgaanbieders aangesloten bij de VBZ hebben vijf kansen op het gebied van e-health en domotica gedefinieerd, waarbij samenwerking tussen zorgaanbieders  en (met name) gemeenten een vereiste is om successen te boeken.


VBZ heeft het project “5 kansen voor innovatie” opgestart. Alle zorgaanbieders aangesloten bij de VBZ zijn uitgenodigd deel te nemen aan een brainstorm met als onderwerp: samen vaststellen  welke vormen van domotica en eHealth  voor gemeenten en zorgaanbieders een gezamenlijke kans zijn op het gebied van innovatie en transformatie. Focus lag op vormen van domotica en eHealth waarbij samenwerking tussen de verschillende stakeholders een belangrijke succesfactor is en die breder kunnen worden ingezet dan het geval is.

Dit heeft geresulteerd in 5 Kansen voor Innovatie. Deze (clickable) infographic is aan wethouders en ambtenaren in de regio KAM aangeboden:

infographic 5 kansen


 


LAATSTE NIEUWS


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!