Zorg & Sociaal domein

Zorg

Wij streven naar een netwerk van zorg en ondersteuning rond de cliënt waarin wij tegemoet komen aan diens wensen en behoeften. In verschillende netwerken en overleggen geven de leden samen vorm aan het beleid rond vraagstukken in het domein van zorg en welzijn.

Op bestuurlijk niveau ligt het accent op (sub)regionale oriëntatie:

  • Gezamenlijke visie en strategieontwikkeling in de zorg, met financiers en andere stakeholders
  • Ondersteunen van het netwerk om de bestuurlijke invloed te versterken
  • Speelveld en spelregels bepalen voor tafels, ketens, netwerken, projecten
  • Ondersteund vanuit onderzoeksanalyses & rapportages

Op tactisch niveau ondersteunen we coalitievorming van partijen in zorg en sociaal domein op relevante thema’s, zodat deze partijen elkaar kunnen versterken in samenwerking, innovatie en kennisdeling.  

Het gaat o.a. om projecten, netwerken/platforms en ketens rond (clusters van) aandoeningen / thema’s/doelgroepen elk gericht op een concreet resultaat: knelpunten oplossen, verbeteringen bereiken vanuit ‘patient journey’, cliënt- of ander perspectief.  Dit levert input voor de agenda op bestuurlijk niveau.

Thema's

Platforms en netwerken

Onder ketenzorg verstaan we integrale samenwerking tussen verschillende aanbieders van zorg in de eerste en tweede lijn, welzijn en wonen. In een vloeiende lijn van diagnostiek, behandeling, maar ook preventie en vroege opsporing weten de verschillende organisaties en professionals elkaar te vinden. 
Goede ketensamenwerking leidt tot efficiëntere inzet van middelen en meer kwaliteit van zorg.

Netwerken

Platforms


 

DOCUMENTEN

LAATSTE NIEUWS

Technologische en sociale innovatie: we doen het samen
26-09-2019 15:09
Innovatie is voor veel organisaties een thema, maar op welk gebied kunnen wij samenwerken?

Samenwerking V&V organisaties in Amsterland en Meerlanden
11-06-2019 13:06
Op 20 mei hebben de V&V aanbieders in Amstelland en Meerlanden hun samenwerking bezegeld met het gezamenlijk ondertekenen van een Infographic.

Netwerk Kwetsbare Ouderen Zuid-Kennemerland
25-04-2019 14:04
We nodigen de gemeenten uit de regio Zuid-Kennemerland die zich nog niet hebben aangesloten graag uit om mee te doen.


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!