VBZ, samen Voor Betere Zorg

Hier staan wij voor:
Samen sterk. Samen beter. Vanuit die gedachte ontstond in 1996 de Vereniging Bedrijfstak Zorg (VBZ). De meeste zorgaanbieders uit de regio Midden- en Zuid-Kennemerland, Amstelland en Meerlanden zijn aangesloten bij VBZ. Aanvankelijk vonden onze leden elkaar in de wens de nadruk te leggen op het thema Arbeidsmarkt, HRM en Opleidingen. Samen nadenken over en acteren op de arbeidsmarkt is immers effectiever en goedkoper. Dat heeft bijvoorbeeld geleid tot brede imago- en voorlichtingscampagnes en tot de lancering van Infopunt Zorg, met informatie over onder andere werken en leren in de zorg en een uitgebreide en actuele vacaturebank. Later kwamen daar de programmalijn Zorg & Sociaaldomein bij. Deze twee programmalijnen vormen nu de pijlers onder VBZ. 

Van afwachtende patiënt naar mondige cliënt

De leden van samen Voor Betere Zorg (VBZ) vinden elkaar in een gedeeld streven naar het leveren van passende, toegankelijke en doelmatige professionele zorg en ondersteuning. Eigen regie van de cliënt is daarbij het uitgangspunt. We willen de zorgvraag opzoeken en gebruik maken van de kansen en de mogelijkheden in onze regio. En in een context waarin thuiszorg, verzorgings- en verpleeghuizen, wijkteams, specialistische zorg, huishoudelijke hulp, mantelzorg en andere (zorg)partijen steeds intensiever met elkaar samenwerken.

De zorgaanbieders die zich hebben verenigd in VBZ, zijn er voor alle inwoners van de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden. VBZ doet en denkt vanuit het besef dat de opstelling van de cliënt verandert: die transformeert van een afwachtende patiënt in een mondige klant. Dat emancipatieproces is nog steeds gaande. Als zorgaanbieders dragen we hier aan bij door waar nodig de klant te stimuleren regie te nemen, mondig te zijn.

Bijdragen aan de kwaliteit van leven in de regio

Wij zetten onze gezamenlijke kennis en informatie in om - in nauwe samenwerking met andere partijen - de kwaliteit van leven van de inwoners in de regio te bevorderen;  problemen tijdig op te sporen en het verlies van gezondheid en zelfstandigheid zoveel mogelijk te beperken.

Preventie gaat daarbij steeds zwaarder wegen: wij zien het als onze gezamenlijke maatschappelijke opdracht om het gebruik en de afhankelijkheid van professionele zorg en ondersteuning te helpen voorkomen c.q. te beperken. In het verlengde daarvan ondersteunen wij onze cliënten bij het zoveel mogelijk behouden van hun zelfstandigheid en waardigheid en van de regie over hun eigen leven, ondanks ziekte of beperking. Om dat te realiseren werken wij steeds nauwer samen met andere partijen in de regio, zoals gemeenten en woningcorporaties.

Waar het kan, spreken we onze cliënten aan op hun eigen kracht en verantwoordelijkheid, passend bij hun mogelijkheden. Maar voor bepaalde groepen is het nodig dat wij onze zorg en ondersteuning actief blijven aanbieden. Ook dat blijft de zorg van VBZ.

Zorgkwaliteit staat voorop

Het uitgangspunt in onze zorgverlening is: wij zien de hele mens, en niet alleen zijn of haar ziekte of beperking. In onze zorg en ondersteuning gaan wij  zoveel mogelijk uit van maatwerk.

De leden van VBZ bouwen binnen de regio samen aan een netwerk van voorzieningen voor het leveren van passende zorg en ondersteuning op de juiste plaats. Met als doel een integraal en persoonsgericht zorgaanbod vorm te geven. Algemene basiszorg en ondersteuning - aan huis of dicht bij huis - staan daarbij voorop. Specialistische zorg en behandeling ondersteunt dit en sluit hierop aan. Als specialistische zorg en behandeling nodig is, dan is deze goed bereikbaar en beschikbaar.

Ons  gezamenlijke doel is om passende zorg te leveren. We willen geen last hebben van organisatiegrenzen. Als we tegen die grenzen aanlopen stellen we in VBZ-verband aan de orde hoe en waar we de ordening van de zorg en ondersteuning het beste kunnen aanpassen.

Goede en geïnspireerde medewerkers zijn cruciaal

In de uitvoering van ons werk staat een optimale relatie tussen de professionele zorgverlener en de cliënt en zijn netwerk centraal. Voldoende, goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers zijn voor ons onmisbaar. De zorg voor onze medewerkers, ofwel in goed werkgeverschap, is cruciaal voor zowel onze leden als voor VBZ. 

De meeste mensen die bij onze leden werken, wonen in de regio. Wij staan dan ook midden in de regionale samenleving. Voor alle medewerkers wil VBZ een loket zijn waar ze terecht kunnen met loopbaan en ontwikkelingsvragen  en om kennis met elkaar te delen. Zo floreren in VBZ verband diverse netwerken, werkgroepen en vakinhoudelijke platforms, waarin professionals kennis en informatie delen en elkaar inspireren.

De zorg verandert. Er komt steeds meer nadruk op extramuralisering, op zorg aan huis, wat leidt tot een concentratie van zwaardere zorg in de intramurale sector. Die kanteling heeft uiteraard ook impact op het werken in de zorg. De vraag naar hooggeschoolde zorgmedewerkers neemt relatief sterk toe. Om een goede aansluiting tussen scholing en werkkring te kunnen garanderen, willen we good practices onderling uitwisselen  en continu de dialoog aangaan met de opleidingsinstellingen in onze regio. Namens onze leden én onze cliënten.

Informatie delen

Wij realiseren goede samenhang en afstemming binnen de zorgketens in onze regio. Daarbij hoort een efficiënte en zorgvuldige overdracht van informatie. Daar zorgen wij voor.

Wij baseren onze werkzaamheden en keuzes op relevante feiten en gegevens. Daarom investeren wij met onze samenwerkingspartners in de regio in het verzamelen en het delen van informatie, met als doel het zo gericht mogelijk kunnen inzetten op preventie, ondersteuning en zorg.

De komende jaren wil VBZ met de inzet en inbreng van alle leden krachtig inhoud blijven geven aan onze programmalijnen. Als hèt netwerk voor zorg en ondersteuning in onze regio, en als belangrijke en inspirerende ontmoetingsplek voor al onze leden en hun werknemers.

VBZ: samen Voor Betere Zorg