health-2082630.jpgCrisiszorg en meer

update: 21 april 2020

Sectoroverstijgende samenwerking ten behoeve van acute zorgketen

In de acute zorgketen werken het ziekenhuis, de huisartsen, crisisdienst en het regionaal ambulancevervoer nauw met elkaar samen. Het coronavirus grijpt echter zo snel om zich heen dat de grenzen van de zorgcapaciteit in zicht komen. Dan is het belangrijk om ook in de niet-acute zorgketen verbindingen te maken, waarbij drie doelen gediend worden:  

  1. De acute zorgketen wordt ontlast 
  2. Efficiënte(re) inzet schaarse capaciteit
  3. Inzet expertise op kwetsbare doelgroepen:
    1. Kwetsbare ouderen
    2. Mensen met verstandelijke beperking
    3. Mensen met psychische kwetsbaarheid

Inmiddels is in de 3 sectoren de samenwerking op gang gekomen.

In onderstaand beeld is te zien hoe de Crisiszorg in de regio georganiseerd is en welke rol samen Voor Betere Zorg hierin speelt. Je kunt dit overzicht van de samenwerking rond crisiszorg ook downloaden.

20200428 Beeld Crisiszorg en meer - Corona.png

VVT-sector

In de VVT-sector zijn de beschikbare locaties voor cohortverpleging van corona patiënten in de regio geïnventariseerd. Het heeft concreet opgeleverd dat in Midden-Kennemerland, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer op 3 locaties in verpleeghuizen verpleegafdelingen worden vrijgemaakt voor cohortverpleging zodat de capaciteit in de veiligheidsregio Kennemerland opgeschaald kan worden indien nodig. 

Gehandicaptenzorg

In navolging op de VVT-sector, is nu ook de gehandicaptenzorg aangehaakt bij de ROAZ-structuur en is er een regionale kring voor Kennemerland. Hoofdonderwerp waarover gesproken wordt is de beschikbaarheid van mensen en middelen en de mogelijkheden voor cohortverpleging. De sector maakt hierbij gebruik van het format dat ook in de VVT- en GGZ-sector is gebruikt.

In het ROAZ zijn de voorwaarden voor een externe cohortlocatie (zorghotel of COVID-19 centrum) voor de gehandicaptenzorg vastgesteld. Het lijkt op dit moment niet nodig om op te schalen, het is wel goed dat een dergelijk plan klaar ligt.

Blik op de toekomst

In de kring Kennemerland is een eerste verkenning gedaan naar de nabije toekomst: ‘Hoe ziet het nieuwe normaal er binnen de gehandicaptensector uit?’. Daarnaast wordt binnenkort met het zorgkantoor gesproken over het (financiële) continuïteitsvraagstuk en brengen we de controllers bij elkaar om met elkaar uit te wisselen hoe om te gaan met financiële kwesties.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en Maatschappelijke opvang

Ook in de GGZ zijn – via het ROAZ – de mogelijkheden voor cohortverpleging in kaart gebracht. In een andere overlegstructuur, namelijk die van de GGD, samen Voor Berere Zorg en centrumgemeente Haarlem is de opvang van dak- en thuislozen onderwerp van gesprek. Samen met de GGZ-organisaties, de GGD en gemeente Haarlem, worden opvangplekken in de regio gerealiseerd voor dak- en thuislozen die risico lopen op corona besmetting of reeds besmet zijn.

In dit overleg besteden we ook aandacht aan mensen die niet zozeer besmet zijn met corona, maar die – vanwege de maatregelen – wel externaliserend gedrag vertonen. Afgesproken is om op casusniveau met alle betrokken professionals (van GGZ/ACT-team, politie, reclassering) te bespreken of en met welke extra inzet dit tot de-escalatie kan leiden

Contactpersoon

Helen Passchier | h.passchier@vbzkam..nl | 023 - 3032 794