Zorgpact in de regio KAM

Aanjager van het Zorgpact, Doekle Terpstra, was afgelopen vrijdag 26 juni
zorgpact juni 2015te gast bij de VBZ Stuurgroep Leren en Werken. Hij lichtte het doel van het Zorgpact toe en ging vervolgens  in gesprek  met de deelnemers over de regionale samenwerkingsverbanden tussen zorgorganisaties, onderwijs en overheid.

Het Zorgpact is een initiatief van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Door de ontwikkelingen in de zorgsector en het onderwijs is de afstemming tussen arbeidsmarkt en onderwijs van groot belang om in de toekomst over voldoende goed gekwalificeerd personeel te kunnen beschikken.

Minister Bussemaker en minister Schippers hebben in april jl. de heer Doekle Terpstra aangesteld om als aanjager aan de slag te gaan voor het Zorgpact. Uitgangspunt van het Zorgpact is een actiegerichte agenda voor de periode tot 2020 om de regionale samenwerking tussen overheid, zorg- en onderwijsinstellingen, de zogenaamde 3 O’s (triple helix) te versterken. Om dit te kunnen realiseren wordt er ruimte gegeven aan regionale initiatieven, van onder naar boven geagendeerd (dus geen landelijk opgelegde thema’s), bestaande initiatieven versterkt en actiegericht gewerkt.

Tijdens de bijeenkomst van de Stuurgroep Leren en Werken gaf Doekle Terpstra uitleg over de opdracht die hij van de bewindslieden heeft gekregen. Hij gaf aan dat in de zorg majeure verschuivingen aan de gang zijn en dat het van groot belang is om hier direct op aan te sluiten. Een opdracht dus voor alle betrokken partijen om samen te werken en gezamenlijke thema’s te agenderen. De regio’s zijn hierbij aan zet. Het Zorgpact wil de regio’s hierbij stimuleren en faciliteren, bijvoorbeeld door barrières in wet- en regelgeving te helpen slechten. Terpstra is samen met zijn team op zoek naar 100 goede voorbeelden van samenwerking die regionaal uitgewisseld kunnen worden. En, heel belangrijk, Terpstra wil ‘geen praatgedoe, maar doegedoe’.

In het gesprek met de deelnemers van de Stuurgroep zijn al enkele goede voorbeelden van regionale samenwerking gegeven, zoals de Stuurgroep Leren en Werken die al jaren bestaat en Zorg in de buurt. Er kwamen ook  dilemma’s ter sprake, zoals de BTW afdracht bij detacheren. Daarnaast kwam ter sprake dat we in de zorg ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen laten werken terwijl er óók bezuinigd wordt en juist laaggeschoold werk verdwijnt.
Terpstra gaf aan dat hij na de zomer graag terugkomt om te praten over een concrete regionale agenda, waar de 3 O’s invulling aan geven.

Meer informatie over de doelen en de acties van het Zorgpact staan in het pamflet, dat we volgende week versturen naar al onze leden. Ook is binnenkort informatie te vinden op www.zorgpact.nl. Voor vragen kunt u terecht bij Marion Fisser, Arbeidsmarkt, HRM en Scholing, m.fisser@vbzkam.nl

 

2015-06-29 10:52:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.