Perspectief op de arbeidsmarkt, Arbeidsmarktonderzoek regio KAM 2015

De voorspelbaarheid van de bewegingen op de arbeidsmarkt is de laatste jaren veel minder geworden. Er zijn grote verschuivingen van werk tussen aanbieders en vormen van zorg, meer aandacht voor innovatie en grote veranderingen in de manier waarop zorg in ons land georganiseerd en bekostigd wordt. Tegelijkertijd is er, als gevolg van de vergrijzing, sprake van een toenemende zorgvraag.

De vraag naar medewerkers die flexibel en zelfstandig inzetbaar zijn neemt toe, de gevraagde competenties van personeel in zorg en welzijn veranderen en over het algemeen wordt een hoger kennisniveau gevraagd. Meer werk verschuift naar de eerste lijn en naar wijkverpleegkundigen, waardoor de werkgelegenheid bij deze groepen toeneemt. Daarnaast doet de overheid een groter beroep op de zelfredzaamheid van burgers en hun eigen netwerk. Dat zorgt voor een toenemend aandeel in de zorgverlening door vrijwilligers en mantelzorgers. De dynamiek op de arbeidsmarkt die door al deze ontwikkelingen ontstaat is moeilijk te voorspellen. Daarom is het belangrijk dat zorgorganisaties kortcyclisch anticiperen op deze veranderingen en daarbij met verschillende scenario’s rekening houden.

Zorgwerkgevers in de KAM-regio zijn actief aan de slag om in te kunnen spelen op al de veranderingen in de zorg. Het besef is daarbij steeds meer aanwezig dat door de samenwerking met elkaar te zoeken, men veel beter is toegerust om alle veranderingen en onzekerheden op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Daarbij kijken werkgevers in deze regio ook anders naar hun eigen verantwoordelijkheden; men is zich ervan bewust dat met elkaar tekorten of juist boventalligheid op de arbeidsmarkt opgelost kunnen worden. Een proactieve en flexibele houding is daarbij heel belangrijk. Deze houding wordt ook bij medewerkers verwacht. Zij kunnen niet achterover leunen maar van hen wordt verwacht dat zij regie nemen over hun eigen loopbaan en op meerdere fronten inzetbaar zijn. Werkgevers spelen daarbij een faciliterende en soms aansporende rol.

De thema’s goed werkgeverschap, flexibiliteit en mobiliteit van zowel werkgevers als medewerkers, een maatschappelijke opdracht (SROI) en gezamenlijk optrekken bij in- door- en uitstroom vormen de basis voor samenwerking in de regio. Deze thema’s zijn niet alleen de basis voor een nieuwe arbeidsmarktstrategie in de regio, maar vormen ook de uitgangspunten voor de opzet van een regionaal mobiliteitsplatform Zorg &Welzijn. Het mobiliteitsplatform biedt duurzame oplossingen en speelt in op de actualiteit, zowel in tijden van boventalligheid als van schaarste. Door middel van de samenwerking in een regionaal mobiliteitsplatform Z&W zullen nieuwe samenwerkingen tot stand komen en nieuwe (inter) regionale verbindingen op de arbeidsmarkt worden gelegd.

Begin juli 2015 wordt het rapport verstuurd aan de VBZ-leden, daarnaast is het rapport ook op deze website terug te vinden. Meer informatie: Marie Susan van der Munnik.

2015-06-29 11:29:00

2015-06-29 11:29:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.