Inspirerende bijeenkomst over nieuwe wetgeving in de zorg

Op woensdag 21 november vond in het Dolhuys in Haarlem een invitational conference plaats over nieuwe wetgeving in de zorg. Zo’n 35 genodigden, uit verschillende gelederen als gemeenten, huisartsencoöperaties, Openbaar Ministerie, welzijn en natuurlijk de VBZ-organisaties zelf, waren erbij aanwezig. Het was een inspirerende bijeenkomst, waarbij kennis en ervaringen gedeeld zijn. Vooral de opbrengst uit de 3 verschillende gesprekstafels rond de Geestelijke Gezondheidszorg, Verstandelijke Gehandicaptenzorg en Verpleging, Verzorging & Thuiszorg heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd.

Invitational conference november 2018.jpg

In 2020 worden 2 nieuwe wetten van kracht te weten: Wet zorg & dwang en de Wet verplichte GGZ. Deze nieuwe wetten vervangen de BOPZ, waarin is opgenomen dat gedwongen opname en dwangbehandeling is voorbehouden aan intramurale (GGZ-)organisaties. De veranderingen ten aanzien van de rollen die we hebben, en ook hoe we de zorg en ondersteuning met elkaar organiseren, zijn groot. Dat werd duidelijk toen – na een korte toelichting op de twee wetten – het gezelschap zich over de drie gesprekstafels verdeelden. 

Aan iedere tafel werd aan de hand van casuïstiek besproken hoe op dit moment de rollen en verantwoordelijkheden verdeeld zijn en hoe dat er in de nieuwe situatie mogelijk uit kan gaan zien. ‘Er zijn meer vragen dan antwoorden geformuleerd en dat was ook precies de bedoeling’, aldus Audrey van Schaik, bestuurder Kennemerhart en bestuurslid VBZ.  Een gedeelde conclusie van de aanwezigen was dat deze invitational conference zeker in een behoefte voorzag. Er is kennis gedeeld en vooral heeft men met elkaar de vragen geformuleerd waar we in 2019 nog antwoorden met elkaar op willen formuleren. Een mooie eerste stap om in 2019 op voort te borduren.

Kern van de gesprekstafel GGZ:

 • Het wordt een hele klus om in samenhang met alle partijen de implementatie van de wvggz vorm te geven.
 • Houdt daarbij aandacht voor de bedoeling van deze wet.
 • Betere borging patiëntenrechten, preventie van dwang, positie van familieleden.
 • Hierbij hoort ook aandacht voor het verminderen van het stigma op psychische ziekten.

Kern van de tafel VVT:

 • Loket gemeente?
 • Onderscheid ouderenmishandeling (door familie)
 • Uitzoeken: cliënt nog niet WLZ/PG-grondslag. Wie diagnose à spelregels
 • Roluitbreiding zorgverantwoordelijke: - rol/competenties, scholing?
 • Rol huisarts thuissituatie (zonder betrokken WZD-arts)?
 • Rol thuiszorgorganisaties?
 • Pool WZD-artsen (intern, binnen de sector) o.a. voor thuiszorg
 • Pool externe ‘toetsers’
 • Grenzen aan de zorg: ‘moreel/ethisch’ en ook administratief en financieel

Kern van de tafel VG:

 • Bepaalt straks waar een cliënt verblijft ( in deze casus WLZ locatie wonen in de wijk ) welke wet van toepassing is WZD of WVGGZ?
 • Er zijn grensgebieden tussen VG/GGZ/ouderenzorg: welke wet is dan van toepassing? Hoe kunnen we elkaar helpen met expertise?
 • Kennen we straks nog BOPZ locaties ? Hebben we dan WZD locaties met verblijf?
 • In de praktijk van de VG is het nog niet duidelijk of het nodig /wenselijk is een WZD -arts de beoordelingen te laten doen.
 •  De rol van Arts/gedragswetenschapper is om in overleg met het begeleidingsteam te bezien of inzet van vrijheidsbeperking aan de orde is. Zij doen dit door de goede vragen te stellen.
 • Rol van manager is te faciliteren, partijen bij elkaar te brengen en de visie op terugdringen van dwang uit te dragen.
 • Bij toepassing van dwang is het niet alleen het gedrag van de cliënt dat beoordeeld moet worden, soms zijn er huisvestingsvariabelen of de samenstelling van de groep cliënten waar cliënt in verblijft, derhalve spelen zowel team, behandelaars als manager hun eigen rol bij de beoordeling van dwang.
 • Beducht voor administratieve belasting bij toepassing nieuwe wet.
 • Extra toets kan binnen de eigen organisatie als die groot genoeg is, binnen de sector of sector overstijgend. Hier ligt mogelijk een optie voor samenwerking.

 

2018-12-11 11:44:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.