Huisvesting kwetsbare doelgroepen

Er is een toenemende behoefte aan woningen voor kwetsbare groepen mensen. Dit is het gevolg van overheidsbeleid waarin een focus is naar meer en langer zelfstandig wonen. Het betreft veelal kwetsbare mensen die van intramurale naar ambulante zorg zijn gegaan of nog gaan, en op een plek in de wijk willen wonen met voldoende voorzieningen. De vier GGZ-organisaties RIBW K/AM, Leger des Heils, HVO Querido en GGZ inGeest hebben de uitstroomcijfers onderzocht.

De afgelopen periode zijn rond dit thema door verschillende partijen initiatieven genomen, denk aan: gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders. Deze vraag staat daarin centraal: ‘Hoe gaan we als regio, gemeente, wooncorporatie en zorgaanbieder om met de toenemende woonvraag van kwetsbare mensen in relatie tot de krapte op de woningmarkt?  

Het uitstroomonderzoek betreft een behoefteonderzoek naar onder andere de wensen van de woonvragers. Ook Pré Wonen heeft initiatief genomen, onder andere samen met RIBW KAM, om toe te werken naar een Pact voor Uitstroom. Hierin beschrijven zij interessante beleidsinitiatieven die in een gezamenlijke aanpak met welzijn, zorg en wooncorporaties tot oplossingen kunnen leiden.

Grote wens van deze organisaties is dat de gemeente regie gaat voeren en dat de verschillende initiatieven gestroomlijnd worden. Zij pleiten gezamenlijk voor een Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen onder regie van de gemeente. Met ondersteuning vanuit samen Voor Betere Zorg is dit onderwerp op de (politieke) agenda gezet. Bij het vervolgoverleg van de wethouders Wonen op 19 september a.s. zitten wij weer aan tafel.

cityscape-2747226.png

2019-08-27 10:16:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.