Bijeenkomst tafel dementiezorg Zuid-Kennemerland

Op donderdag 16 februari kwamen de partijen bijeen die met elkaar in een sluitende aanpak rond dementiezorg kunnen voorzien. Aanleiding voor deze bijeenkomst is het adviesrapport ‘Sluitend netwerk van voorzieningen aan kwetsbare ouderen in Zuid-Kennemerland’ en het daaruit voortvloeiende werkplan.

Het adviesrapport is opgesteld door de coördinator van het dementienetwerk en is in november 2016 besproken in de stuurgroep van de keten dementie. Door alle partijen is onderschreven dat ze met elkaar iets moeten doen om een sluitende aanpak t.a.v. deze doelgroep kwetsbare ouderen, in het bijzonder de mensen met dementie, in stand te houden.

Ook is met elkaar vastgesteld dat de huidige constructie waarin alleen de zorgpartijen deelnemen aan de keten, niet meer van deze tijd is. Om invulling te geven aan de wens van partijen om meer naar een netwerkorganisatie toe te werken, waar verschillende uitvoeringsorganisatie bij elkaar kunnen komen, is de bijeenkomst met alle mogelijke deelnemers aan dit netwerk georganiseerd.

In de bijeenkomst spraken de partijen af de relevante bij hen beschikbare informatie aan te leveren t.b.v. het overzicht over de regio. Een aantal partijen wil een actieve trekkersrol vervullen op de diverse thema’s. De gemeente Haarlem gaat samen met de zorgverzekeraar gesprekken voeren met de belangrijkste stakeholders om te kijken of de verantwoordelijkheid om regionaal invulling te geven aan het landelijke ‘actieplan casemanagement dementie’ voldoende helder is belegd.  

2017-02-28 15:29:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.