Disclaimer

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u de afzender te informeren en het te vernietigen. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden.

Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Stg. Bureau VBZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

 

Privacyverklaring

Stg. Bureau VBZ zorgt te allen tijde voor de waarborging van de privacyrechten van degene van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Stg. Bureau VBZ gaat dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

Persoonsgegevens

Stg. Bureau VBZ verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer bestaan uit voor- en achternaam, geslacht, werkgever, functie, adresgegevens werkgever, telefoonnummers, e-mailadres.

De categorieën van verwerkingen zijn:

  • Organisatie
  • Personeelsadministratie
  • Klanten en Leveranciers
  • ICT en beveiligingstoepassingen
  • Dienstverlening en registratie

Stg. Bureau VBZ kan persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet of een contract verplicht is.

Stg. Bureau VBZ kan persoonsgegevens verwerken op grond van een vitaal belang, algemeen belang of gerechtvaardigd belang. Stg. Bureau VBZ informeert de betrokkene hierover.

Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene zijn verkregen, informeert Stg. Bureau VBZ de betrokkene omtrent de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen.

Doeleinden

Stg. Bureau VBZ zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
Stg. Bureau VBZ verwerkt persoonsgegevens onder andere ten aanzien van salarisadministratie, personeelsadministratie, relatiebeheer leden, leveranciers en nieuwsbrieven.

Verder hebben zich werkzoekenden ingeschreven op het loopbaanportal www.infopuntzorg.nl; zij zullen alleen over werkgerelateerde zaken benaderd kunnen worden.

Bewaartermijn

Stg. Bureau VBZ zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Rechten betrokkenen

Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om Stg. Bureau VBZ te verzoeken om inzage en/of rectificatie en/of wissing van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking.

Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en dient Stg. Bureau VBZ de gegevens van de betrokkene – op zijn of haar verzoek – over te dragen. Stg. Bureau VBZ zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemde verzoeken gehoor geven, tenzij dit bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd.

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Informatie niet verkregen van betrokkene

Wanneer de informatie niet van de betrokkene zelf is verkregen, informeert Stg. Bureau VBZ de betrokkene over de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, en in voorkomend geval, of zij afkomstig zijn van openbare bronnen.

Gegevens uitwisselen met anderen

Stg. Bureau VBZ verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe een gerechtvaardigd of algemeen belang heeft, of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen.

Profilering en cookies
Stg. Bureau VBZ maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. De gegevens die worden verzameld gebruiken we om:

  • u in staat te stellen optimaal gebruik van onze websites te maken;
  • een beter beeld te krijgen van de interesses van gebruikers die de websites bezoeken;
  • met u te communiceren over producten en diensten die voor interessant kunnen zijn; 
  • oneigenlijk gebruik van onze website tegen te gaan.
  • We verzamelen en gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we daarvoor van tevoren uw toestemming hebben gekregen. De informatie wordt niet met derden gedeeld.

Stg. Bureau VBZ maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Stg. Bureau VBZ gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruikers te onthouden, zodat onder meer kan worden bijgehouden welke pagina’s worden bezocht en zodoende om een profiel op te bouwen van het online gedrag. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet.

Stg. Bureau VBZ maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en andere essentiële informatie waarmee Stg. Bureau VBZ de website voortdurend kan verbeteren voor zijn bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

Stg. Bureau VBZ biedt aan geïnteresseerden een nieuwsbrief aan. Via deze nieuwsbrief worden geïnteresseerden geïnformeerd over nieuws betreffende de aangeboden diensten en anderen aanverwante zaken. De nieuwsbrief wordt alleen verstrekt indien de geïnteresseerde hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De geïnteresseerde dient, indien gewenst, zijn of haar e-mailadres te verstrekken, waarna de nieuwsbrief zal worden verzonden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de geïnteresseerde zich kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Contactgegevens

Stg. Bureau VBZ
Schipholweg 1
2034 LS Haarlem
023-5322151
vbz@vbzkam.nl

Wijziging privacyverklaring

Stg. Bureau VBZ behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg regelmatig deze website om de actuele privacyverklaring in te zien.