Sectorplan Plus

Wat is SectorplanPlus?logo sectorplanplus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op:

  • Nieuwe instroom
  • Met ontslag bedreigde werknemers
  • Opscholing binnen de organisatie (om ruimte creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing.

Met de subsidie voor het project SectorplanPlus wordt er – aanvullend op de bestaande instrumenten zoals de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II, het Regionaal Investeringsfonds MBO en de Regeling Praktijkleren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – een extra stimulering geboden als antwoord op de arbeidsmarktvraagstukken in de sector.

Subsidie van SectorplanPlus zal in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties in verschillende tranches beschikbaar komen voor werkgevers in zorg en welzijn. Voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS € 320 mln. gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260 mln.) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De rest van de middelen (in totaal € 60 mln.) is voor de overige sectoren in zorg en welzijn. SectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering. De verwachting is dat met deze maatregelen zo´n 170.000 professionals in zorg en welzijn extra worden ondersteund.

De volgende tabel geeft de aanvraagtijdvakken weer:

Tijdvak

Start activiteiten

Periode

Looptijd

1.

aug 2017 - april 2018

24-08-2017 t/m 30-04-2020

32 mnd

2.

mei - dec 2018

01-05-2018 t/m 31-12-2020

32 mnd

3.

jan - dec 2019

01-01-2019 t/m 31-12-2021

36 mnd

4.

jan - dec 2020

01-01-2020 t/m 31-12-2021

24 mnd

 

Waarom SectorplanPlus?

Afgelopen jaren is door werkgevers met ondersteuning van de regionale sectorplannen al fors geïnvesteerd in scholingsmaatregelen, waardoor bijna 70 duizend werknemers hebben deelgenomen aan een training of scholingstraject.

De huidige en toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via SectorplanPlus met deze majeure investering in het menselijk kapitaal: de professionals in zorg en welzijn.

Tot en met 2022 stijgt de werkgelegenheid in zorg en welzijn met bijna 200 duizend personen. Als we nu niets extra doen, kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot tussen 100 en 125 duizend personen. Deze opgave vraagt een enorme inzet op het aantrekken van nieuwe mensen voor de sector. Het gaat om mensen die eerder wel in de zorg werkten (herintreders) of mensen uit andere sectoren of branches binnen zorg en welzijn waarvoor minder werk is (zij-instromers), zoals mensen met een welzijnsachtergrond. Tegelijkertijd, en minstens zo belangrijk, is het behoud van mensen voor de sector. Daartoe is gerichte actie nodig om het tekort aan personeel in zorg en welzijn te kunnen ondervangen.

Om de geformuleerde ambitie te bereiken is het nodig om buiten de gebaande paden en bestaande functies te denken. Het gaat dan ook nadrukkelijk niet enkel om meer personeel. Minstens zo belangrijk is inzetten op de juiste zorgverlener op de juiste plek. Dat betekent ook optimaal gebruik maken van talenten op alle niveaus.

Met het gebruik maken van SectorplanPlus onderschrijven werkgevers de ‘Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT)’, en daarmee ook de uitgangspunten van de Arbeidsmarktagenda 2023: ‘Aan het werk voor ouderen’, en nemen zij verantwoordelijkheid om samen op te leiden voor de regio, mensen te behouden voor de regio en te werken aan een optimale inzet van zorgprofessionals.

Welke activiteiten zijn subsidiabel?

Werkgevers in zorg en welzijn kunnen in de periode 2017-2021 in verschillende tranches kenbaar maken dat zij in aanmerking willen komen voor subsidie. Hiervoor stellen zij een scholingsplan op. De activiteiten die vanuit SectorplanPlus in aanmerking komen zijn:

  1. Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
  2. Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal
  3. Training en opleiding: lang (minimaal 16 dagen)
  4. Training en ontwikkeling: middellang (vanaf 5 tot en met 15 dagen)
  5. Training en ontwikkeling: kortdurend (tot en met 4 dagen)

De opleidingsprojecten die voor subsidie in aanmerking komen zijn voor professionals in zorg en die in de cliëntenzorg werkzaam zijn (primair proces). Deze worden specifiek in de projectbeschikking genoemd en zullen worden gepubliceerd op www.sectorplanplus.nl. In aanvulling op de cliëntgebondenfuncties worden ook scholingsactiviteiten gericht op het toerusten van werk- en/of praktijkbegeleiders, die immers de nieuwe instroom adequate begeleiding moeten bieden gesubsidieerd.

Aanvraagprocedure

Aanvragen voor de 3de tranche SectorplanPlus kunnen worden ingediend van 3 tot en met 21 december 2018.

Via www.sectorplanplus.nl kan een werkgever zich inschrijven met een opleidingsproject.

Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met Marion Fisser: m.fisser@vbzkam.nl | 023-532 21 51. 

LAATSTE NIEUWS

SectorplanPlus derde tijdvak
10-12-2018 09:12
Van 3 tot en met 21 december kunnen werkgevers in zorg en welzijn subsidie aanvragen voor opleidingen in het derde tijdvak. In totaal komt ten minste € 95 miljoen beschikbaar.

Update SectorplanPlus
27-09-2018 14:09
Afgelopen juli heeft een workshop Subsidieverantwoording (Saba) plaatsgevonden. Sindsdien zijn werkgevers gestart met de registratie van opleidingen en deelnemers in het portal.

Sectorplan Plus
30-04-2018 12:04
Voor het eerste tijdvak van het SectorplanPlus geldt dat de aangemelde opleidingen en trainingen uiterlijk 30 april 2018 moeten zijn gestart. In mei kan de administratieve en financiële verantwoording voor dit tijdvak worden opgestart.


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!